next up previous
Next: Kultúra Up: Karlova Ves Previous: Karlovešťania

Udalosti

 
ib07.jpg Slávnosť pri príležitosti dokončenia výstavby novej školy. Mala dve triedy, predsieň, kabinet a byt správcu, ktorý bol neskôr prebudovaný na ďalšiu v poradí tretiu triedu.. V strede tribúny farár Ferdiš Juriga.

Rok: asi 1926, Fotografiu zapožičal(a): Irena Bohunská

d11.jpg Peňažná zbierka na zakúpenie motorovej striekačky pre Dobrovoľnícky hasičský zbor v Karlovej Vsi. Prispievateľom je August Marek, jeden z prvých členov zboru v slávnostnej hasičskej uniforme. Peniaze preberá Tóno Bohunský.

Rok: asi 1935, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

vt1.jpg Slávnostný nástup karloveských dobrovoľných hasičov pri obraze sv. Floriána, patróna hasičov, pravdepodobne pri príležitosti ukončenia peňažnej zbierky na zakúpenie motorovej striekačky pre DHZ Karl. Ves. Na ráme obrazu sú na medených plieškoch mená prispievateľov. Prispela veľká väčšina Karlovešťanov, vtedajšie spolky a veľký počet dobrovoľníckych hasičských zborov zo širokého okolia Bratislavy. Zľava v uniformách Jakub Fronc, ? ?,?, Jozef Tóth - veliteľ karl. hasičov, Jindrich Baumgartner, Ľudevit Vavrovič, August Marek zakladajúci člen DHZ v Karlovej Vsi, ?, Anton - Tono Bohunský. ( v ľavej ruke drží knihu do ktorej zapisoval mená prispievateľov a drevenú kazetu do ktorej vkladal peniaze) Vpravo Šághyho mäsiarstvo a vedľa dom v tom čase Juraja Bohunského.

Rok: 1936, Fotografiu zapožičal(a): Vojto Tóth

ib08.jpg Posviacka prvej motorovej striekačky karloveských hasičov pred hasičskou zbrojnicou. Jej krstným otcom bol Rudolf Rezek, po ktorom má aj pomenovanie RUDOLF. Striekačku zakúpili z dobrovolných príspevkov Karlovešťanov a rôznych spolkov a organizácii. Medené pliešky s menami prispievateľov boli pripevnené na veľkorozmernom obraze sv. Floriána, patróna hasičov, ktorý desaťročia visel na čestnom mieste v kostole sv. Michala. Autorom obrazu bol Karlovešťan Rudolf Haulik. Dnes spolu s ďalšími obrazmi so staršej výzdoby kostola je v depozite za oltárom. Hasič s prilbou je Jakub Fronc, v slávnostnej uniforme Tóno Bohunský.

Rok: 8.8.1936, Fotografiu zapožičal(a): Irena Bohunská

vn3.jpg Hody.

Rok: asi 1931, Fotografiu zapožičal(a): Vlasta Nováková

kh02.jpg Hody. Hodový hrozen, upletený v dome Františka Lernbecher nesú Rudo Vavrovič a Michal Homola. V pravom dolnom rohu František. Feigler, zať Lernbecherovcov.

Rok: asi 1934, Fotografiu zapožičal(a): Karolína Hablovičová

mr01.jpg Karloveskí mládenci pletú hodový hrozen. Sprava Emil Ruža, ?, Slávo Bohunský, ?.

Rok: asi 1952, Fotografiu zapožičal(a): Mária Ružová

ms2-08.jpg Hody. Regrúti (so stužkami) zľava: Anton Dittrich, Alojz Šafarík, Oskár Šághy, Rudolf Holbein, Matúš Šrámek, Jozef Novotný. V podrepe zľava František Egidy, Rudolf Kubíček, Milan Maroš, František Špaček.

Rok: 1953, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

rm05.jpg Hody, Regrúti v bielych košeliach zľava: Rasťo Sloboda, Milan Babka, Ján Haverl (ľavý hrozen), Walter Haverl a Ivan Smutný (pravý hrozen). Pred sokolovňou na Slávikovej lúke.

Rok: 1958, Fotografiu zapožičal(a): Edita Pešková-Haverlová

vt3.jpg Procesia Božieho tela. V pozadí kaplnka sv. Jána Nepomuckého v prestavbe na kostol sv. Michala. Za dychovou hudbou ( je vidieť iba bubeník Jozef Pajdlhauser ) išli karloveskí hasiči so svojou zástavou. V strede sprievodu pod baldachýnom išiel kňaz s monštranciou, za ním karloveskí mládenci a muži a procesiu uzatvárali dievčence a ženy.

Rok: 1934, Fotografiu zapožičal(a): Vojto Tóth

vkl09.jpg Procesia Božieho tela, so sviečkou Matúš Šrámek najst. , vpravo Andráš Fronc, miništrant v obleku Štefan Sedlák, vpravo medzi miništrantami je August Marek.

Rok: asi 1936, Fotografiu zapožičal(a): Viliam Klasa

vt4.jpg Oltár pred domom Karola Bohunského postavený pri príležitosti sviatku Božieho tela. Takéto oltáre stavali viacerí Karlovešťania. Zastavovala sa pri nich procesia Božieho tela na krátku modlitbu a zahrala pri nich karloveská dychovka. Vľavo Jozef Tóth, vpravo sprava Milan Kozlík a Karol Bohunský.

Rok: asi 1955, Fotografiu zapožičal(a): Vojto Tóth

album08.jpg Karlovešťania na oslave 1. mája v Bratislave.Zľava Gusto Novotný, p. Volár, ?, Žofia Novotná so synom Bohušom,?, Ján Dittrich, ?,?,?, Rudo Ruža,?, Adolf Bohunský, František Feigler, ?, Štefan Ruža so synom Stanom,?, Jozef Ruža, ?, Veronika Ružová, Karol Ruža, František Bohunský, František Lehrnbecher. Všetci Ružovci oslavovali v košeliach, ktoré ornamentmi vyšívala manželka Štefana Ružu Veronika.

Rok: 1932, Fotografiu zapožičal(a): Ľuba Slobodová

vk03.jpg Karlovešťania odchádzajú do Bratislavy oslavovať 1. máj.

Rok: asi 1936, Fotografiu zapožičal(a): Viera Komzalová

vt-u-01.jpg Sokolské slávnosti. Sprievod vyšiel zo Sokolskej ulice (vľavo za domom Stehlíkových - druhý zľava), ktorá spájala Vodárenskú ulicu s Líščím údolím. Ulicu pomáhali budovať karloveskí Sokoli. Vlajku nesú zľava Jolana Krištofovičová, Pavla Kratochvílová, Miro Ruža a Vojto Tóth.

Rok: 1951, Fotografiu zapožičal(a): Vojto Tóth

as08.jpg Karlovešťania, obyvatelia horného konca - Greftov svojpomocne rozširujú cestu, aby mohol premávať autobus linky č. 29 od konečnej stanice električiek v strede K. Vsi na lúku Farárku v Greftoch. S náradím zľava Karol Šafarík, Milan Plačko, F. Šafarík, p. Vavrovič, p. Ďurďák, dcéra Dr. Krekuleho, Dr. Krekule. Za pracujúcimi lúka Farárka. Na svahu pod lesom je dnes Kuklovská a z nej odbočujúca Šaštínska a Sološnická ulica.

Rok: 1952, Fotografiu zapožičal(a): Alojz Šafarík

vt-u-02.jpg Brigáda na futbalovom ihrisku na Svrčkovci (za "Knaurečkou"). Zľava Milan Malík, Jolana Krištofovičová, Miro Ruža, Vojto Tóth, Lojzo Šafarík a Milan Kopča.

Rok: 1952, Fotografiu zapožičal(a): Vojto Tóth

vt-u-03.jpg Otvorenie futbalového ihriska. Sprava Antónia Zvarová - predsedkyňa Obvodnej rady VI. Karlova Ves ÚNV Bratislava, Vojto Tóth - poslanec obvodnej rady, Paľo Šurlák - športový funkcionár, Antonín Versa - vedúci futbalového družstva a Ján Pogač - futbalista. Na mieste ihriska bola začiatkom 60. rokov vybudovaná internátna škola pre zrakovo postihnutú mládež.

Rok: 1953, Fotografiu zapožičal(a): Vojto Tóth

ms2-10.jpg Karloveskí športovci prestavujú šatňu kúpaliska na "Slávičke" na športové a spoločenské účely. Na ploche pred objektom vybudovali volejbalové ihriská. Na múriku zľava Dr. Piťo Reinberger, Vladimír Baumgartner, Vojtech Tóth, Vladimír Tomek, Jaroslav Kozár, Pavol Šurlák, Ivan Lernbecher, Alojz Baruta so synom, Vlado Koník. Pod múrikom zľava:Matúš Šrámek, Magda Bohunská, Soňa Fabianová, Oľga Tomková, Rozália Baumgartnerová, Eva Figurová, na motorke Vladimír Lechký.

Rok: asi 1955, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

fs03.jpg Šibačka, zľava Anton Kostolanský, Peter Malik, Ignác Sternmüller, Karol Malik, p. Zlatovský , Jozef Malik,Leopold Macher, Rudolf Lackovič. Sediaci Henrich Sternmüller so synom Ignáca Sternmüllera Františkom

Rok: 1956, Fotografiu zapožičal(a): František Sternmüller

fs09.jpg Zabíjačka v rodine Karola Malika. Zľava Ján Kratochvíla ( Macánek),?,Vladimír Malik,(neskôr MUDr.) Karol Malik, s baranicou na hlave Ignác Sternmüller,?.

Rok: 1940, Fotografiu zapožičal(a): František Sternmüller

ms2-09.jpg Mladí Karlovešťania pomáhajú budovať dom kultúry, dnes na Molecovej, vtedy na Komsomolskej ulici. Stojaci zľava: Viktor Biskupič, ??, Rastislav Sloboda, ??, Ján (Hanzi) Kratochvíla, ??, Igor Šrámek, ??, Anna Bohunská (na motorke), Rozália Baumgartnerová, Eva Figurová, Imrich Suchán, Vlado Karel, ??, ??, Milan Bohunský, ??, Karol Kovačovský.

Rok: asi 1957, Fotografiu zapožičal(a): Matúš Šrámek

vt-u-05.jpg Otvorenie Domu kultúry v Karlovej Vsi, dnes na Molecovej ul.

Rok: asi 1962, Fotografiu zapožičal(a): Vojto Tóth

 

next up previous
Next: Kultúra Up: Karlova Ves Previous: Karlovešťania
Milos Sramek 2007-03-04